University of Washington Judo Club

Requirements for Sankyu

 

Vocabulary

 

   Numbers

 

            ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, ku, ju

 

   General Terms

 

ayumi-ashi, dojo, Gokyo no waza, happo-no-kuzushi, judogi, judoka, kansetsuwaza, kata, katamewaza, kuzushi, nagewaza, newaza, obi, osaekomiwaza, randori, rei, renrakuwaza, sensei, shimewaza, sutegeiko, sutemiwaza, tatami, tsugi-ashi, uchikomi, ukemi

 

   Ranks

 

rokkyu, gokyu, yonkyu, sankyu, nikyu, ikkyu, shodan, nidan, sandan, yodan, godan, rokudan, shichidan, hachidan, kudan, judan

 

   Competition Terms

           

hajime, matte, ippon, waza-ari, yuko, waza-ari awasete ippon, osaekomi, osaekomi-toketa, sono-mama, shido, keikoku, hansoku make

 

Ukemi

 

            Ushiro ukemi, yoko ukemi, mae-mawari ukemi/zempo kaiten, mae ukemi

 

Nagewaza

 

   Tewaza

           

            Morote seoinage, ippon seoinage, tai otoshi, kata guruma, sukui nage, morote gari

 

   Koshiwaza

 

Ogoshi, tsurikomi goshi, koshi guruma, harai goshi, uki goshi, sode tsurikomi goshi, hane goshi, tsuri-goshi, utsuri goshi

 

   Ashiwaza

 

Deashi-barai, osoto gari, hiza guruma, ko-uchi gari, o-uchi gari, sasae tsurikomi ashi, kosoto gari, uchimata, ashi-guruma, o-guruma, osoto-guruma


Sankyu requirements

page 2

 

 

   Sutemiwaza

 

Tomoe nage, tawara gaeshi, tani otoshi, yoko otoshi, sumi gaeshi, uki waza,

yoko guruma, ura nage

 

Newaza

 

   Osaekomiwaza

 

Kesa gatame, yoko shiho gatame, kami shiho gatame, kata gatame, tate shiho gatame, kuzure kesa gatame, kuzure kami shiho gatame

           

The student must demonstrate two escapes from each technique above.

 

            The student must demonstrate turn-overs in newaza.

 

   Shimewaza

 

Okuri-eri-jime, hadaka-jime, gyaku-juji-jime, kataha-jime, nami-juji-jime, kata-juji-jime, sankaku-jime, tsukkomi-jime

 

            The student must demonstrate one defense for each technique above.

 

   Kansetsuwaza

 

            Ude-garami, ude-gatame, juji-gatame, waki gatame, ashi gatame

 

Additional requirements

 

The student must demonstrate combinations and counter attacks:

 

            Nagewaza into nagewaza

            Nagewaza into newaza

            Nagewaza against nagewaza

 

The student must know the founder, the two guiding principles, date and name of the first hall dedicated to the study of Judo.

 

The student must have practiced for nine  months since earning the rank of Yonkyu.